Inteligentne specjalizacje województwa

pdf„Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.1.31 MB

W wyniku dokonanej oceny, która została potwierdzona przez ekspertów na posiedzeniach panelu
ekspertów, zostały wyłonione branże z największym potencjałem rozwoju w województwie
łódzkim, do których zostały zaliczone:
• Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
• Zaawansowane materiały budowlane;
• Medycyna, farmacja, kosmetyki;
• Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
• Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
• Informatyka i telekomunikacja.

Kolejnym etapem identyfi kacji specjalizacji województwa łódzkiego było odniesienie potencjału
zidentyfi kowanych branż do potencjału technologicznego województwa.

Wybór specjalizacji regionu w odniesieniu do obszarów technologicznych miał na celu wskazanie potencjału do uzyskania efektu synergii pomiędzy obszarami specjalizacji. W wyniku dokonanej oceny wyłonionych zostało ostatecznie 6 specjalizacji regionu w obszarze branż oraz 4 obszary technologiczne, co prezentuje poniższa tabela.

 

łodz

 

 

Podmioty działające w obszarach specjalizacji regionu będą mogły liczyć na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej (2014 – 2020), w tym w ramach systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w  szczególności na projekty dotyczące zagadnień znajdujących się na styku wskazanych branż oraz technologii. Szczególny potencjał innowacyjny wskazanych powyżej branż i technologii wynika z równoczesnego występowania w regionie możliwości naukowo-badawczych, możliwości kształcenia na poziomie wyższym i  zawodowym, istnienia wykształconego rynku wewnętrznego, potencjału fi rm oraz potencjału partnerów do współpracy. W przyszłości możliwe jest także pojawienie się nowych branż i technologii, które mogą rozszerzyć powyższy katalog, co powinno być przedmiotem cyklicznych analiz i mapowania technologii w kolejnych latach w ramach procesu monitorowania i ewaluacji RSI LORIS 2030.

pdfUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa)1.01 MB
pdfRegionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego “LORIS 2030”4.05 MB
pdfStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 202011.84 MB
pdfWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020619.45 KB
pdfRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020459.77 KB
pdfRozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu925.44 KB
pdfPodręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostat.2.99 MB

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.