Inteligentne specjalizacje województwa

6 stycznia 2015 roku uchwałą nr III/45/15 Regionalna Strategia  Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3) została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, stanowi aktualizację dokumentu strategicznego z 2011 roku. Obecnie trwają prace nad trzema załącznikami do Strategii: diagnozą, Szczegółowymi nakładami na realizację RSI oraz Ramowym Planem Działań.

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020

Załączniki do RIS3:

Załącznik nr 1 do RIS3

Załącznik nr 2 do RIS3

Załącznik nr 3 do RIS3

Załącznik nr 1 do RPD

Załącznik nr 2 do RPD


Inteligentna specjalizacja – to stosunkowo prosty definicyjnie pomysł koncentracji środków publicznych na ograniczonej liczbie priorytetów, w celu wzmocnienia przewag konkurencyjnych istniejących lub nowych obszarów. To co odróżnia podejście inteligentne od dotychczasowo wprowadzanych polityk innowacyjnych, to wzmocnienie roli rynku i samych przedsiębiorców w kształtowaniu ostatecznych instrumentów i zakresów interwencji. Inteligentną specjalizację można określić, jako oddolny proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, z których może korzystać wybrany region. Obszarów, które wsparte nauką i posiadających potencjał biznesowy, mogą generować produkty i usługi, mające szansę na rywalizację na rynkach międzynarodowych.

W wyniku prac analitycznych i trwającego procesu przedsiębiorczego odkrywania w Wielkopolsce zidentyfikowano 6  obszarów inteligentnych specjalizacji.

1.Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra – to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu.

2.Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne – to zarówno obszary o silnym potencjale naukowo-badawczym, jak również specjalizacje będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed Wielkopolską.

3. Nowoczesne technologie medyczne – to obszar klasycznie wynikający z wyzwań stojących przed regionem.

Zachęcamy do rejestracji na  FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – PRZEJDŹ DO FORUM, w celu kontynuowania procesu przedsiębiorczego odkrywania i wzięcia udziału w dialogu nt. istotnych kierunków interwencji (m.in. WRPO+) oraz typów działań, które wpisują się w wielkopolskie inteligentne specjalizacje.

Opisy obszarów inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski

1.Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – Wielkopolska jest regionem silnym w zakresie zarówno produkcji rolniczej, jak i przetwórstwa spożywczego. Obszar Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów obejmuje produkcję biosurowców i żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Biosurowce pochodzenia naturalnego produkowane są z dedykowanych upraw lub odpadów poprodukcyjnych. Wzmacnianie całego łańcucha wartości powinno doprowadzić do zwiększenia wytwarzanej wartości dodanej i zatrzymania jej w regionie. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność

b)nowoczesne technologie produkcji żywności

c) innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności

d) ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów

e)przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

2.Wnętrza przyszłości – branża meblarska oraz wyposażenia wnętrz ma w Wielkopolsce silny potencjał wytwórczy i produkcyjny oraz szybko rozwijające się obszary takie jak projektowanie i wzornictwo przemysłowe. Region specjalizuje się również w produkcji drewna, papieru i produktów pochodnych. Obszar Wnętrza przyszłości obejmuje produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego potencjale produkcji surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty. Źródłem inspiracji dla wnętrz przyszłości mogą być wyniki badań naukowych z obszaru m.in. psychologia, antropologia i socjologia oraz nauki techniczne, dzięki którym mogą powstawać produkty, które sprostają wymogom współczesnego użytkownika. Rozwój obszaru powinien prowadzić do budowy i rozwoju marek globalnych wywodzących się z Wielkopolski. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz

b)Nowe zastosowania technologii i materiałów

c)Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design

d)Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz

e)Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

3.Przemysł jutra – W Wielkopolsce koncentruje się branża produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki transportu, szczególnie przemysł motoryzacyjny. Rozwija się także branża lotnicza oraz pojazdów szynowych. Region ma tutaj znaczący potencjał produkcji wyspecjalizowanej oraz potencjał naukowo – badawczy w zakresie nowych technologii i materiałów możliwych do wykorzystania w produkcji maszyn. Rozwój tego obszaru obejmuje stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)Wyspecjalizowane technologie, maszyny i ich komponenty dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego

b)Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy i systemy komunikacji publicznej

c)Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania

d)Materiały z recyclingu i odzysku

e)Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

4.Wyspecjalizowane procesy logistyczne – logistyka, transport i gospodarka magazynowa są mocną stroną Wielkopolski, a branża logistyczna rozwija się w oparciu o dobrą lokalizację regionu zwiększającą jego atrakcyjność inwestycyjną. Obszar Wyspecjalizowane procesy logistycznekoncentruje się na wykorzystaniu tego potencjału do rozwoju wyspecjalizowanych usług i produktów logistycznych oraz zrównoważonych łańcuchów dostaw zwiększających poziom obsługi klientów biznesowych, a także procesów logistycznych wspierających mobilność regionalną, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. Rozwój obszaru obejmuje zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości życia obywateli. W ramach obszaru rozwijane będą:

a)specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego (w tym elektronicznego)

b)usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania i konsolidacji jednostek ładunkowych)

c) inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych

d)transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej

e)przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

5.Rozwój oparty na ICT – W Wielkopolsce dobrze rozwija się branża ICT, wykazując potencjał zarówno w produkcji komputerów i elektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i zautomatyzowanych systemach dla biznesu. Obszar Rozwój oparty na ICT obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się wszczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia

b)zaawansowane systemy dla biznesu

c)specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu

d)systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury

e)przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

6.Nowoczesne technologie medyczne – powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych obserwowane również w Wielkopolsce wymaga rozwoju nowych technologii w obszarze medycyny, farmacji, ochrony zdrowia i profilaktyki. ObszarNowoczesne technologie medyczne obejmuje nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)Medycyna spersonalizowana

b)Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich

c)Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT i Big Data

 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.