KLIK
kliknij w wybrane województwo

Regionalny Program Województwa Małopolskiego

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020

 Aktualny harmonogram naborów

Zobacz harmonogram naborów na 2018 rok.harmonogram naborów na 2018 rok.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PDF

Maksymalne pułapy dofinansowania w %

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej na obszarach należących do województwa małopolskiego,  liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi:

– 35% dla dużych przedsiębiorstw

– 45% dla średnich przedsiębiorstw

– 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kryteria MŚP są następujące:

– mikroprzedsiębiorstwo

mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EURO.

– przedsiębiorstwo małe

mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EURO

– przedsiębiorstwo średnie

mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO


Obszary inteligentnych specjalizacji dla Małopolski

Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów.

Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji.

Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

 Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje dają dużą szansę na otrzymanie dotacji w latach 2014-2020. 

 W programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 preferowane będzie  podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji, preferowane będą projekty, które wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje.

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)