Inteligentne specjalizacje województwa

ris_podlaskie

Inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego :
– Rdzeń specjalizacji „Innowacje w obszarach, w których już dziś wojewódzwo posiada ponadprzeciętny potencjał” – tworzony jest przez firmy, klastry i inne powiązania kooperacyjne, sektory gospodarcze skupione w czterech obszarach.

Pierwszy, to sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Drugi to usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.

Obszar trzeci określony jest jako ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.

Obszar czwarty to: przemysł maszynowy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Rdzeń specjalizacji zdefiniowany został poprzez tradycyjne przewagi konkurencyjne regionu, jak np. mleczarstwo które bazuje na przemyśle rolno-spożywczym, posiada unikatowe w skali kraju i Europy zasoby przyrodnicze, a także znaczący potencjał naukowy, szczególnie w zakresie nauk o życiu. Wyżej wymienione dziedziny stanowią podstawowe źródło wartości dodanej oraz zatrudnienia w gospodarce regionu. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na żywość wysokiej jakości, procesów starzejącego się społeczeństwa, a także globalnych wyzwań dotyczących ochrony
środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wybrane dziedziny mają dobre perspektywy, podobnie jak nowoczesna branża metalowo-maszynowa, która pozwala zwiększyć wydajność wielu przemysłów.
Innowacje podejmowane przez podmioty publiczne będą wspierane w ramach instrumentów regionalnych wyłącznie jeżeli zaliczają się do rdzenia specjalizacji regionu;

– Specjalizacje wschodzące „Innowacje w sektorach o dużym potencjale wzrostu” – zaliczamy tu sektory gospodarki, które nie wpisują się kryteria rdzenia, ale spełniają dwa inne kryteria: ich wsparcie będzie mogło odbywać się na poziomie krajowej inteligentnej specjalizacji i/lub dynamika wzrostu danej grupy/branży w województwie podlaskim przekracza za ostatnie trzy lata średnią dynamikę wzrostu tej grupy w kraju. Tego typu podejście gwarantuje połączenie wsparcia innowacyjności regionu z poziomu województwa i z poziomu krajowego, a jednocześnie pozwala wspierać specjalizacje wykazujące się wysoką dynamiką wzrostu, które mogą stać się rdzeniem regionalnej gospodarki. Podejście to pozwoli włączyć region w sieć powiązań B+R+I z silnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w celu neutralizowania peryferyjnego położenia i przełamania dotychczasowego tradycyjnego modelu rozwoju poprzez dywersyfikację gospodarki, polegającej na wprowadzaniu nowoczesnych branż i zaawanasowanych technologii. Specjalizacje te rozumiane są z jednej strony jako zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (aby wzmocnić sieciowanie i innowacje otwarte, sięgające poza granice regionu), z  drugiej zaś jako wynikające z potrzeb sektorów lub nisz wykazujących wysoką dynamikę wzrostu (aby umożliwić im ewentualny awans, skapitalizować wyniki.)

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)