Inteligentne specjalizacje województwa

W Regionalnej Strategii Innowacji wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje województwa.

Dokument ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zwłaszcza w kontekście osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Konieczność opracowania nowej strategii wynika wprost z dokumentu zatytułowanego „Komunikat Komisji EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, w którym Unia Europejska sprecyzowała nowe priorytety i cele rozwoju Europy. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność dokonywania w obszarze Unii jako całości, krajów członkowskich jak i regionów – mądrych wyborów głównych obszarów budujących perspektywę rozwoju – zwanych inteligentnymi specjalizacjami (smart specialisations).

W dniu 25 maja 2015 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr IX/167/15 przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Przyjęcie Strategii stworzyło podstawę prawną do działań mających na celu poprawę efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych w aktualnej perspektywie finansowej.

Rezultatem prac nad strategią, w tym także konsultacji społecznych, było wyznaczenie trzech inteligentnych specjalizacji województwa, tj.:

Poza tą listą Strategia wskazuje na potencjalne obszary dodatkowych inteligentnych specjalizacji, wymieniając wśród nich przemysł motoryzacyjny, chemiczny, mineralny, czy hutniczo-metalurgiczny.

Regionalna Strategia Innowacji Wojewódzwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)