Inteligentne specjalizacje województwa

Obecna wersja RIS-u (Regionalnej Strategii Innowacji) województwa mazowowieckiego zawiera wymagane przez Komisję Europejską tzw. inteligentne specjalizacje regionu.

Nowy RIS to dokument niezbędny dla wszystkich, którzy będą się ubiegać o środki unijne – zwłaszcza z RPO WM 2014-2020. Zawarte w nim informacje są wskazówkami, na co władze Mazowsza będą kładły nacisk, by region mógł rozwijać się i konkurować z innymi regionami w Europie (obecnie Mazowsze jest liderem innowacyjności w Polsce, czyli na wsparcie będą mogły liczyć inwestycje wpisujące się w działania określone w RIS.

W opracowywaniu brane były pod uwagę priorytety wynikające ze Strategii Europy 2020: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Nadal głównym celem jest wzrost innowacyjności Mazowsza, dzięki któremu nastąpi przyspieszenie, wzrost i zwiększenie konkurencyjności regionu w skali UE.

Inteligentny rozwój to przede wszystkim innowacje, tworzenie społeczeństwa cyfrowego, zwiększenie atrakcyjności edukacji (z ułatwieniem dostępu do szkolnictwa także w innych krajach), wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Ważnym elementem RIS jest określenie inteligentnej specjalizacji regionu – obszarów działań, które warto wspierać, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa. W przypadku zróżnicowanego Mazowsza są to obszary, procesy i technologie związane z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia.

Bezpieczna żywność – Mazowsze jest jednym z czołowych producentów produktów spożywczych – od warzyw i owoców, przez nabiał, po produkty mięsne. Ta część mazowieckiej gospodarki jest jej jednym z głównych potencjałów. Szczególne znaczenie będą mieć przedsięwzięcia umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.

Inteligentne systemy zarządzania – województwo, a szczególnie Warszawa z obszarem metropolitalnym to skupisko polskich i zagranicznych firm. Do prawidłowego ich działania niezbędne są rozwiązania infrastrukturalne i procesowe, które pozwoliłyby na wzrost automatyzacji. Oczekiwany jest także skuteczny monitoring procesów związanych z aktywnością gospodarczą, umożliwiający m.in. zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej oraz poprawę jakości życia, także w kontekście bezpieczeństwa ludzi.

Nowoczesne usługi dla biznesu – Mazowsze to znaczący rynek usług – finansowych, konsultingowych, logistycznych itp. Do ich rozwoju potrzebne są mechanizmy, które pozwoliłyby tworzyć usługi „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Wysoka jakość życia – największy region w kraju potrzebuje dobrych rozwiązań w sferze edukacji, ochrony zdrowia, możliwości spędzania wolnego czasu. Wspierane będą zatem rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych w tych obszarach. Potrzebne są również działania ukierunkowane na stymulowanie innowacji społecznych, rozwój kapitału społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu.

Priorytetowe kierunki badań w ramach IS dla województwa mazowieckiego

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)